1 januari 2016 ändrades förordningen om supermiljöbilspremie.
I korthet betyder det att om du köper en Nissan Leaf eller en annan elbil, så får du 40 000 kronor!

Det är inte alltid lätt att läsa byråkratiska, men dessa ändringar i förordningen om supermiljöbilspremie skickades ut strax före nyår. Kontakta oss om du vill veta mer om den nya supermiljöbilspremien.

Regeringen föreskriver att 4, 5 och 7 § i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie ska ha följande lydelse.

4 § För fysiska personer uppgår supermiljöbilspremien
1. till 40 000 kronor per supermiljöbil, om bilen vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer (elbil), och
2. till 20 000 kronor per supermiljöbil i övriga fall (laddhybrid).

5 § För juridiska personer uppgår supermiljöbilspremien till ett belopp som per supermiljöbil
1. motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 40 000 kronor, om bilen vid blandad körning släpper ut noll gram koldioxid per kilometer, och
2. motsvarar 17,5 procent av prisskillnaden mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 20 000 kronor i övriga fall.
Första stycket gäller endast om supermiljöbilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.
Med bilens nypris avses det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

7 § I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2016 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer på bilen enligt den förordningen.
Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.
Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att villkoret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.